137,50 + I.V.A

CABEZAL IMPRESORA GODEX G300/GE300/G500/RT700i (203 Ppp)

Cabezal Impresora Godex de 203 dpi para impresoras Godex G300,Godex G500 y Godex RT700i